Atık madeni yağ geri kazanımından baz yağ madeni yağ üreticisi olarak misyon, vizyon ve değerlerimize esas alarak sahip olduğumuz yönetim sistemleri ile sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.

Bu amaç doğrultusunda;

❖ Çalışanlarımızın sağlığının bozulmamasını ve yaralanmalara karşı korunmasını iş emniyetinin sağlanmasını, korunmasını ve geliştirilmesini, farkındalığın artırılarak sürekli gelişimin eğitim yoluyla desteklenmesini.

❖ Tüm çevre boyutlarının tanımlanıp değerlendirilmesini, kirliliğin önlenmesini, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını

❖ Tüm süreçlerde yasal şartlar ve diğer şartlara uymayı, hedeflere ve amaçlara ulaşmak için bilgi ve kaynakların varlığını ve sürekli iyileştirmeyi,

❖ Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirleyerek tehlikeleri ve riskleri en aza indirmeyi.

❖ Kuruluşumuzun amaçları doğrultusunda müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünleri, çevreye ve insan sağlığına uygun olarak üretmek,

❖ Çevre kirliliğini oluşturmadan önlemek ve prosesten kaynaklanan atıkları en aza indirmek, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak ve çevre bilincinin yaygınlaşması için tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla sürekli iletişimde bulunmayı

❖ Sürdürülebilirlik esaslarına dayanan Risk yönetimi sisteminin oluşturulması ve uygulanması, potansiyel risklerin belirlenmesi, izlenmesi, ortadan kaldırılarak iyileştirilmesi, kabul edilebilir ve uygulanabilir seviyeye düşürülerek yönetilmesini,

❖ Sunduğumuz hizmetlerde, müşterilerimizin, personelimizin ve ilgili şahısların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları belirlemek ve gerekli tedbirleri almayı

Taahhüt ediyoruz

 

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

ISO 18001